We Czech your papers.
These are trades that you can use on a Živnostenský List application. When you use these trades, you will not need to provide or prove any qualifications.
Most people can skip down the list to the 60's and 70's

Free trades/Zivnosti volne

1. Provision of services for agriculture, gardening fishing, forestry and hunting services
Poskytovani sluzeb pro zemedelstvi, zahradnictvi, rybnikarstvi, lesnictvi a myslivost

2. Running of specialist forestry (form of a forest caretaker)
Cinnost odborneho lesního hospodare

3. Provision of specialist forestry plans and designs (synopses)
Vyhotovovani lesnich hospodarskych planu a osnov

4. Treating of reproduction materials of forest wood
Nakladani s reprodukcnim materialem lesnich drevin

5. Raising of animals and their training
Chov zvirat a jejich vycvik (s vyjimkou zivocisne vyroby)

6. Treatment of minerals and extraction of peat
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

7. Manufacturing/food processing and grain production
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

8. Small-scale distilling
Pěstitelské pálení

9. Production of feed and feed mixtures, (adjuncts and pre-mixtures)
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

10. Production of textile products, garments and accessories
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

11. Production and repair of footwear, luggage and saddles
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

12. Processing wood, producing wood, cork, wicker and straw products
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

13. Production of string, paper and glue and goods from these materials
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

14. Publishing activities, printing, bookbinding and copying work
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

15. Production, reproduction, distribution, sale, rent of sound or sound effects recordings and manufacture of blank carriers for data and recordings
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

16. Production of coal, raw tar and other hard fuels
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

17. Production of chemical substances, fibers and cosmetic mediums
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

18. Production of fertilizers
Výroba hnojiv

19. Production of plastics and rubber products
Výroba plastových a pryžových výrobků

20. Production and treatment of glass
Výroba a zpracování skla

21. Production of building materials, porcelain, ceramic and plaster products
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

22. Production of abrasives and other mineral non-metallic products
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

23. Grinding technical and valuable stones
Broušení technického a šperkového kamene

24. Production and metallurgic processing of iron, valuable and nonferrous metals and alloys
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

25. Production of construction metals and metallic products
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

26. Art and artisan processing of metals
Umělecko-řemeslné zpracování kovů

27. Surface alterations and welding of metals and other materials
Povrchové úpravy a svařování a dalších materiálů

28. Production of surveyors, expert, navigational, optical and photographic instruments and products
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

29. Production of electronic components, electrical equipment and production and repair electrical instruments, machines, and electronic equipment working with small voltage
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

30. Production of non-electrical equipment for domestic use
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

31. Production of machines and equipment
Výroba strojů a zařízení

32. Production of engine-equipped vehicles and connecting vehicles and bodywork
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

33. Construction and manufacture of boats
Stavba a výroba plavidel

34. Production, development, designing, installation, planning, repair, modification and construction modifications of airplanes, airplane engines, propellers, aircraft parts and equipment and airplane ground equipment
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

35. Production of traction/pulley vehicles and track vehicles for trams, trolley buses and funiculars and railway parks
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

36. Production of bicycles and vehicles for invalids and other non motorizes transport
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

37. Production and repairs upholstery products
Výroba a opravy čalounických výrobků


38. Production and repair of sporting goods, games, toys and prams
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků


39. Production of health products
Výroba zdravotnických prostředků

40. Production and repair of ionization machines
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření


41. Production of school and office supplies, except products from paper, jewelry products, brushes and clothing goods, umbrellas, souvenir products
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů


42. Production of additional products of manufacturing industries
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu


43. Provision of water services and modification of water mains
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody


44. Disposal of waste (except dangerous materials)
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)


45. Preparing and finishing building work, specialized building activities
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti


46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
Glasswork, framing and mounting

47. Trade brokering and brokering of services
Zprostředkování obchodu a služeb

48. Large and small retail
Velkoobchod a maloobchod

49. Pawn broking and retail of used goods
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím


50. Maintenance of motor vehicles and accessories
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství


51. Tube and ground transport (excluding rail and motorized road transport)
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)


52. Storage, wrapping goods, operation with loading and technical activities with transport
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě


53. Delivery services and representation during customs proceedings
Zasilatelství a zastupování v celním řízení


54. Pursuing postal and foreign postal services
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb


55. Accommodation services
Ubytovací služby


56. Administrating software, consulting in information technology, processing data, hosting and related services and web portals
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

57. Running information and press services
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří


58. Real estate agency, administration, upkeep of properties
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí


59. Rental and lending of movables
Pronájem a půjčování věcí movitých


60. Advisory and consulting activities, running specialized studies and reports
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků


61. Property design/landscaping
Projektování pozemkových úprav


62. Preparing and drawing up of technical designs, graphic and drawing work
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce


63. Designing electrical equipment
Projektování elektrických zařízení


64. Research and development in natural and technical as well as cultural sciences
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd


65. Testing, measuring, analyzing and control
Testování, měření, analýzy a kontroly


66. Advertising activities, marketing, media representation
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení


67. Draughting, designing, arranging activities and modeling
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling


68. Photographic services
Fotografické služby


69. Translation and interpreting activities
Překladatelská a tlumočnická činnost


70. Administrative services and services of an organizational/economic nature
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy


71. Operation of travel agencies and travel services with regional activities
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu


72. Out of school training and schooling, arranging courses, training, including lecturing activities
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti


73. Operation of cultural and cultural/educational and entertainment works,
distribution of cultural products, entertainment, exhibitions, markets, displays,
sales and actions
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

74. Operation of physical training and sporting equipment and organizing sporting activities
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti


75. Washing for households, ironing, repair and upkeep of clothing, household textiles and personal goods
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

76. Provision of technical services
Poskytování technických služeb


77. Repair and upkeep of household utensils, cultural articles, mechanical products and optical equipment and gauges
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel


78. Provision of services of a personal nature and for personal hygiene
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu


79. Provision of services for families and households
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost


80. Production, trade and services unclassified
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené